බිත්ති පත්තරේ

Back
Student Name: Sethumi sihansa kodithuwakku
Description දෙක ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සෙතුමි කොඩිතුවක්කු දුව විසින් අඳින ලද චිත්‍රයකි
Upload Date: 2023-10-18
Upload Time: 20:30:33
Share on Facebook
Student Name: Sethumi sihansa kodithuwakku
Description දෙක ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සෙතුමි සිහන්සා කොඩිතුවක්කු දියණිය විසින් බලා අඳින ලද චිත්‍රයකි.
Upload Date: 2023-10-01
Upload Time: 09:07:40
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description සෙල්ලම් ගෙදර
Upload Date: 2023-01-14
Upload Time: 06:42:09
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description සවස් යාමයේ මුහුදු අසිරිය
Upload Date: 2023-01-14
Upload Time: 06:40:03
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description නත්තල් අසිරිය
Upload Date: 2023-01-14
Upload Time: 06:38:07
Share on Facebook
Student Name: Gushan nethsara nagoda
Description මුහුද
Upload Date: 2022-12-10
Upload Time: 19:23:24
Share on Facebook
Student Name: Gushan nethsara nagoda
Description බලකාය නිර්මාණය ගේ දොරකඩ අඹ අත්තේ..
Upload Date: 2022-11-27
Upload Time: 21:30:05
Share on Facebook
Student Name: Nallaperuma LOKU THANTHRIge Budmini hayansa
Description ලයනල් රන්වල ගුරුතුමාගේ අනුස්මරණය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ චිත්‍ර නිර්මාණය
Upload Date: 2022-11-05
Upload Time: 18:22:07
Share on Facebook
Student Name: MAHIMI PAHASARA KODIKARA
Description රබන් කැරකැවීම
Upload Date: 2022-10-31
Upload Time: 21:04:15
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description අත්තම්මාගෙයි සීයාගෙයි ආදරේ බිනුතිට දැනෙන විදිය
Upload Date: 2022-10-09
Upload Time: 11:07:58
Share on Facebook
Student Name: Diman methnil Kulathilaka
Description ගණ දෙවියන්..
Upload Date: 2022-09-23
Upload Time: 10:03:16
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description හොඳ ළමයි
Upload Date: 2022-09-19
Upload Time: 10:26:21
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description රෑ සබන් බෝල පිම්ඹුවා
Upload Date: 2022-09-19
Upload Time: 10:18:40
Share on Facebook
Student Name: අට්ටාල ගගමරාලලාගේ බිනුති බිමන්යා ප්‍රේමතිලක
Description දඟ මල්ල
Upload Date: 2022-09-19
Upload Time: 10:14:30
Share on Facebook
Student Name: HAPUGALA ARACHCHIGE HESARA NETHSUKA KARUNATHILAKA
Description රාත්‍රී කාලයේ ගින්දර එළිය යට බෙර වයන බෙර කරුවෙක්
Upload Date: 2022-08-17
Upload Time: 18:45:36
Share on Facebook
Student Name: Diman methnil Kulathilaka
Description අම්මයි මමයි යන මාතෘකාව යටතේ දිය සායම් මාධ්‍යයෙන් අදින ලද චිත්‍රයකි...
Upload Date: 2022-08-04
Upload Time: 10:48:12
Share on Facebook
Student Name: D.M.Hasal DAMSITH VIMIKTHI DISSANAYAKE
Description බුදුරදුන් ගැන මගේ බිත්ති සැරසිල්ල
Upload Date: 2022-07-31
Upload Time: 20:57:27
Share on Facebook
Student Name: Suheli Thevindee Peiris
Description Our Family
Upload Date: 2022-07-18
Upload Time: 06:08:06
Share on Facebook
Student Name: Senani sayumdee peiris
Description Our Family
Upload Date: 2022-07-18
Upload Time: 06:06:51
Share on Facebook
Student Name: Vithana weerasinghe arachchilage nisini chanulya weerasinghe
Description Village house
Upload Date: 2022-07-17
Upload Time: 08:47:03
Share on Facebook
Student Name: lakithi gunasekara
Description 4094 Lakithi GUnasekara
Upload Date: 2022-07-13
Upload Time: 10:31:39
Share on Facebook
Student Name: lakithi gunasekara
Description 4094 Lakithi GUnasekara
Upload Date: 2022-07-13
Upload Time: 10:31:34
Share on Facebook
Student Name: lakithi gunasekara
Description 4094 Lakithi GUnasekara
Upload Date: 2022-07-13
Upload Time: 10:31:34
Share on Facebook
Student Name: lakithi gunasekara
Description 4094 Lakithi GUnasekara
Upload Date: 2022-07-13
Upload Time: 10:31:34
Share on Facebook
Student Name: lakithi gunasekara
Description 4094 Lakithi GUnasekara
Upload Date: 2022-07-13
Upload Time: 10:31:33
Share on Facebook
Student Name: Dissanayaka Mudiyanselage sithum damsara dissanayaka
Description Damsara Dissanayake - kandy
Upload Date: 2022-07-13
Upload Time: 07:26:17
Share on Facebook
Student Name: Dulen nethmira neelawala
Description මගේ නමට නිර්මාණ
Upload Date: 2022-07-11
Upload Time: 18:23:34
Share on Facebook
Student Name: EKANAYAKE MUDIYANSELAGE PUHULPANAWA WALAWWE thiyumi dulithna WERAPITIYA
Description අද දින ඔන්ලයින් පාඩමේදී කියාදුන් චිත්‍රය
Upload Date: 2022-07-10
Upload Time: 18:10:35
Share on Facebook
Student Name: EKANAYAKE mudiyanselage puhulpanawa walawwe nethupa pankaja bandara WERAPITIYA
Description අද දින ඔන්ලයින් පාඩමේදී කියාදුන් චිත්‍රය
Upload Date: 2022-07-10
Upload Time: 18:08:27
Share on Facebook
Student Name: Dulneth Sethika Jayasuriya
Description DULA
Upload Date: 2022-07-10
Upload Time: 16:46:45
Share on Facebook
Student Name: DASIS SANSUKA MALALASEKARA
Description මාගේ කැටයම් නිර්මාණයක්
Upload Date: 2022-06-19
Upload Time: 22:06:24
Share on Facebook
Student Name: Dulneth Sethika Jayasuriya
Description Night time....
Upload Date: 2022-06-14
Upload Time: 16:09:19
Share on Facebook
Student Name: Dulneth Sethika Jayasuriya
Description Watermellon
Upload Date: 2022-06-14
Upload Time: 13:44:10
Share on Facebook
Student Name: A.Kushara Ishiri Yasodara Perera
Description Morther & baby
Upload Date: 2022-06-14
Upload Time: 12:55:17
Share on Facebook
Student Name: KaluBowilage dinidu digantha perera
Description වෙස්සන්තර ජාතකය- වෙස්සන්තර රජතුමා
Upload Date: 2022-05-29
Upload Time: 16:32:00
Share on Facebook
Student Name: SITHUMYA MITHUSHEE MEVANSA KEKULAWALA
Description Sithumya Mithushee kekulawala
Upload Date: 2022-03-31
Upload Time: 09:00:56
Share on Facebook
Student Name: A.Kushara Ishiri Yasodara Perera
Description My cat
Upload Date: 2022-02-27
Upload Time: 19:38:24
Share on Facebook
Student Name: A.Kushara Ishiri Yasodara Perera
Description Night sky
Upload Date: 2022-02-27
Upload Time: 19:35:45
Share on Facebook
Student Name: A.Kushara Ishiri Yasodara Perera
Description Peacock
Upload Date: 2022-02-27
Upload Time: 19:29:50
Share on Facebook
Student Name: A.Kushara Ishiri Yasodara Perera
Description තාරාවා
Upload Date: 2022-02-27
Upload Time: 19:24:08
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Stones and nail polish Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:54:29
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Stones to Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:53:57
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Stone Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:53:14
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Recycling Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:52:22
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Logo For me Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:51:15
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Dhamma School Logo Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:50:26
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Dhamma School Logo Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:49:54
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description “Lankare” Logo Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:49:16
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Sha Tv Logo Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:48:14
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Trip to Paris - book cover Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:47:31
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Music with Colour Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:46:52
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Perehera- Batik Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:46:08
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Flowers to life from watercolours
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:42:21
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Pointillism Art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:35:49
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Inuit love - art by Anuki
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:33:13
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Bor
Upload Date: 2022-02-19
Upload Time: 18:28:03
Share on Facebook
Student Name: Bositha Athsara Bandara
Description Simple art of Sun Set
Upload Date: 2022-02-05
Upload Time: 13:43:47
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Village lady art by Anuki
Upload Date: 2022-01-22
Upload Time: 21:13:24
Share on Facebook
Student Name: malmala baduge sithew ashel geemitha
Description mage gewaththa
Upload Date: 2022-01-16
Upload Time: 11:56:43
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description 1000 Island Boldt Castle - Canada : Art by Anuki
Upload Date: 2022-01-15
Upload Time: 19:59:22
Share on Facebook
Student Name: Denuli kenulya dissanayake
Description සුබ නත්තලක් වේවා.
Upload Date: 2021-12-22
Upload Time: 13:24:45
Share on Facebook
Student Name: Denuli kenulya dissanayake
Description මදුරුවා
Upload Date: 2021-12-21
Upload Time: 12:38:31
Share on Facebook
Student Name: Dinuli kenulya dissanayake
Description නත්තල් සීයා තෑගි ගෙනත්.
Upload Date: 2021-12-21
Upload Time: 12:36:39
Share on Facebook
Student Name: piyumdee methunima senarath bandara
Description MY Pet, Shoune the Kitty
Upload Date: 2021-12-18
Upload Time: 11:32:53
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Tree art - coconut tree
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:32:47
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Tree art - autumn
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:32:29
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Tree art 1
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:31:42
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Swirl background art
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:31:19
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Batik design (crayon)
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:30:32
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Modern/abstract art
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:29:58
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Book cover
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:29:29
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Logo design
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:29:00
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Logo design
Upload Date: 2021-11-27
Upload Time: 21:28:16
Share on Facebook
Student Name: Herath Mudiyanselage Yasas Sithumina Herath Thiththawella
Description කොරෝනා වෛරසය පරදමු ( H. M. Y. S. H. Thiththawella )
Upload Date: 2021-11-06
Upload Time: 14:04:38
Share on Facebook
Student Name: Herath Mudiyanselage Tharindi Yasasni Herath Thiththawella
Description Be Helpful, Get vaccines,Grow plants,Wash hands in Covid 19 Pandemic period ( H. M. T. Y. H. Thiththawella )
Upload Date: 2021-11-06
Upload Time: 13:49:12
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Personal logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:55:50
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description epasala logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:55:14
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Book cover
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:54:27
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Daham pasala logo 2
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:53:37
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Daham pasala logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:50:05
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description personal logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:18:20
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description daham pasal logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:17:03
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Epasala logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:14:27
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Name logo
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:13:55
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Book cover
Upload Date: 2021-11-02
Upload Time: 22:13:07
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description TV Logo
Upload Date: 2021-10-16
Upload Time: 12:29:09
Share on Facebook
Student Name: Ahangama Vidanage Sanuthi dahamsa
Description Fish Tank
Upload Date: 2021-10-16
Upload Time: 12:00:53
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Child Harassment
Upload Date: 2021-10-14
Upload Time: 20:09:48
Share on Facebook
Student Name: Sejana thelaka
Description logo
Upload Date: 2021-10-14
Upload Time: 12:16:27
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Craft works
Upload Date: 2021-10-11
Upload Time: 17:37:44
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Zero Hunger
Upload Date: 2021-10-11
Upload Time: 17:30:11
Share on Facebook
Student Name:
Description Logo design 2
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 16:43:13
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Logo design
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 15:15:04
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Logo design
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 15:01:46
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Transportation..
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:58:56
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Corona..
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:51:37
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description My ambition.
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:50:15
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Mage podi yaalu nelamuda oolu..
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:49:12
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Amma mawa doi karanna hadapu hati agei..
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:47:53
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Corona Impact on student life..
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:46:22
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description LOGO
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:44:11
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description LOGO
Upload Date: 2021-10-09
Upload Time: 12:43:11
Share on Facebook
Student Name: Arunadini Methrada de silva
Description මම පුංචි කුරුලු කූඩුවකට ඇහැ තියල බලනකොට, කුරුලු අම්මයි පැටව් ටිකයි බය වෙලා කෑ ගහනවා, චූටි පටියා තාම ඉපදිලත් නෑ _ අරුනදිනි මෙත්රාදා 1309
Upload Date: 2021-10-05
Upload Time: 15:31:37
Share on Facebook
Student Name: Arunadini Methrada de silva
Description මල් වත්තට ගිය රන්දි සමනලුන්ට කතා කරයි
Upload Date: 2021-10-05
Upload Time: 15:24:26
Share on Facebook
Student Name: Arunadini Methrada de silva
Description සඳ ඇති රැයක අහස _ අරුනදිනි මෙත්රාදා 1309
Upload Date: 2021-10-05
Upload Time: 15:18:52
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Stone art
Upload Date: 2021-10-04
Upload Time: 13:06:25
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Stone art
Upload Date: 2021-10-04
Upload Time: 13:06:25
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Stone art
Upload Date: 2021-10-04
Upload Time: 13:06:25
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Stone art
Upload Date: 2021-10-04
Upload Time: 13:06:25
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Stone art
Upload Date: 2021-10-04
Upload Time: 13:06:25
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Stone art
Upload Date: 2021-10-04
Upload Time: 13:06:24
Share on Facebook
Student Name: Manasi Dilara sithunuvee KULATHUNGA
Description මනැසි දිලාරා. බැද්දගේ පන්තිය
Upload Date: 2021-10-02
Upload Time: 15:33:28
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description LOGO
Upload Date: 2021-10-02
Upload Time: 12:49:15
Share on Facebook
Student Name: Diyensa nulara gamage
Description Collage art by Diyensa Nulara Gamage -6 years
Upload Date: 2021-10-02
Upload Time: 01:20:54
Share on Facebook
Student Name: Diyensa nulara gamage
Description Collage paper dress by Diyensa Nulara Gamage-6years
Upload Date: 2021-10-02
Upload Time: 01:10:57
Share on Facebook
Student Name: Diyensa nulara gamage
Description Paper pulp fish by Diyensa Nulara Gamage -6 years
Upload Date: 2021-10-02
Upload Time: 01:08:05
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Collage Art by Anuki
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 19:15:30
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Nishel - collage art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 17:46:39
Share on Facebook
Student Name: Nishel Mari
Description Nishel - art on wood
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 17:45:44
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:34:52
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:31:16
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:31:16
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:31:16
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:31:16
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:31:16
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description ripped out paper art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 16:31:15
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Painted stone
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 12:59:39
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Coconut shelve art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 12:58:25
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Life with corona
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:56:38
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Fish
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:55:39
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Coconut shelve art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:54:43
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description My garden
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:53:35
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Mage punchi malliya..
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:52:34
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description How teacher protect children
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:51:10
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description My paradise
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:49:24
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description My country
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:47:25
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Collarge art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:45:00
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Collarge art
Upload Date: 2021-09-25
Upload Time: 11:43:53
Share on Facebook
Student Name: Aluthwaththa lekamlage dinugi anujana karunarathna
Description ‘Environment’ art -drawn using four types of methods of art
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 10:27:24
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Flowers of Colours Art by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 08:06:48
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Spray paint Art by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 08:04:31
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Background shades by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 08:03:25
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Art on wood….by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 08:01:12
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Shades and shapes by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 07:57:55
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Background shades and shapes by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 07:56:24
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Eggshell Art by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 07:54:56
Share on Facebook
Student Name: Anuki Opara senanayake
Description Egg shell Art by Anuki
Upload Date: 2021-09-18
Upload Time: 07:53:42
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Egg shells art
Upload Date: 2021-09-12
Upload Time: 02:13:17
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description object art
Upload Date: 2021-09-12
Upload Time: 02:12:04
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description object art
Upload Date: 2021-09-12
Upload Time: 01:36:47
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description egg shells art
Upload Date: 2021-09-12
Upload Time: 01:34:09
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description paint art
Upload Date: 2021-09-12
Upload Time: 01:32:52
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description line art
Upload Date: 2021-09-12
Upload Time: 01:32:00
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Egg shell arts
Upload Date: 2021-09-08
Upload Time: 17:55:41
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Aruma puduma iskole..04.09.2021
Upload Date: 2021-09-04
Upload Time: 13:54:42
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Pond
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:52:34
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Cartoon Character
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:51:37
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Cartoon Characters
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:51:05
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Nala Pana gathakaya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:50:29
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Nala pana Gathakaya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:49:57
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Colourful Tikiri Liya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:49:15
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Colourful Tikiri Liya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:49:13
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Tikiri Liya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:47:43
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Tikiri Liya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:47:43
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Tikiri Liya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:47:43
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Tikiri Liya
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:47:42
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Nellum petti design
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:45:03
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Nellum petti design
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:44:33
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description bag design
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:43:44
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Nelim petti art
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:43:16
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Exam piece
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:42:34
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description nelum petti art
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:42:08
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Exam piece
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:41:17
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description T-shirt design
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:40:55
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description Exam piece
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:40:08
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description portrait
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:38:50
Share on Facebook
Student Name: Dihansa ileperuma
Description lip design
Upload Date: 2021-08-22
Upload Time: 20:37:12
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Budu Radunge Maara Parajaya..
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:51:42
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Poson..Arrival of Mihindu Himi..
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:48:17
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Birth of Lord Buddha..
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:46:38
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Camping..
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:44:28
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Ducks swimming
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:42:51
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Kisa Gothamiya Lakdiwata wadama keereema
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:39:04
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Birds talking
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:29:28
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Environmental sustainability
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:13:20
Share on Facebook
Student Name: Chanula Pulmeth Mudunkotuwa
Description Punchi maven sundara Shri Lankawak
Upload Date: 2021-08-21
Upload Time: 16:06:30
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name: Rashmini Nilanya Kalubowila
Description Nilanya Kalubowila, Drawing Home work
Upload Date: 2021-08-12
Upload Time: 16:51:11
Share on Facebook
Student Name: Rashmini Nilanya Kalubowila
Description Nilanya Kalubowila, Drawing Home work
Upload Date: 2021-08-12
Upload Time: 16:48:17
Share on Facebook
Student Name: Waithunde gedara seyansa sesathmi
Description ඇත් අම්මා සහ ඇත් පැටවා
Upload Date: 2021-07-30
Upload Time: 20:17:37
Share on Facebook
Student Name: piyumdee methunima senarath bandara
Description Flower Pot ....... Piyumdee Methunima Senarath Bandara
Upload Date: 2021-07-27
Upload Time: 13:41:04
Share on Facebook
Student Name: Hirunima Hasitanayani Samaraweera
Description Muhuda
Upload Date: 2021-07-18
Upload Time: 13:13:58
Share on Facebook
Student Name: piyumdee methunima senarath bandara
Description Hansa Joduwa , Piyumdee Bandara
Upload Date: 2021-07-15
Upload Time: 13:06:05
Share on Facebook
Student Name: Dinuli kenulya dissanayake
Description පත්තිනි දේවිය හා දේදුනු කුමාරි
Upload Date: 2021-07-14
Upload Time: 17:32:48
Share on Facebook
Student Name: Denuli kenulya dissanayake
Description පත්තිනි දේවිය හා ගණ දෙවියන්
Upload Date: 2021-07-14
Upload Time: 17:31:11
Share on Facebook
Student Name: Denuli kenulya dissanayake
Description මහා ලක්ෂ්මී දේවිය
Upload Date: 2021-07-04
Upload Time: 13:29:58
Share on Facebook
Student Name: Dinuli kenulya dissanayake
Description නැටුම් කුමරිය
Upload Date: 2021-07-04
Upload Time: 12:41:10
Share on Facebook
Student Name: Bentara Wadu Mesthrige Senara Dulmini Premadasa
Description Paper crocodile
Upload Date: 2021-06-27
Upload Time: 10:35:08
Share on Facebook
Student Name: piyumdee methunima senarath bandara
Description Squirrel on the Branch, Piyumdee Bandara
Upload Date: 2021-06-22
Upload Time: 14:17:01
Share on Facebook
Student Name: D.K.M.Liyani Linduli Dassanayake
Description ඕන් සුමංගල මාමේ,මම හැදුවා සුමංගල මාමා කියල දුන්න කිඹුලාව.
Upload Date: 2021-06-21
Upload Time: 13:13:26
Share on Facebook
Student Name: SANUTHI DULANYA Gamage
Description Tikiriliya Lindata giya - Sanuthi Gamage
Upload Date: 2021-06-21
Upload Time: 10:36:30
Share on Facebook
Student Name: D.K.M.Liyani Linduli Dassanayake
Description මිහිදු හිමියන් මෙරටට වැඩි පොසොන් පෝය අපි සැවොම ජූනි මාසේ 24 වෙනිදා සන්සුන් සිතින් සමරමු. -ලියනි-
Upload Date: 2021-06-20
Upload Time: 17:39:43
Share on Facebook
Student Name: NETHULI HASANYA HEWANADUGALA
Description Tikiri Liya by Nethuli Hasanya Hewanadugala
Upload Date: 2021-06-20
Upload Time: 09:41:29
Share on Facebook
Student Name: Diyensa nulara gamage
Description Modern Art -Lady with a pot by Diyensa Nulara Gamage -6yrs
Upload Date: 2021-06-19
Upload Time: 11:45:55
Share on Facebook
Student Name: Nethun Gunawardana
Description ශාන්ති කර්ම පවත්වීමේ අර්මුණු
Upload Date: 2021-06-14
Upload Time: 07:52:09
Share on Facebook
Student Name: Nethun Gunawardana
Description A art about Environment
Upload Date: 2021-06-13
Upload Time: 16:26:07
Share on Facebook
Student Name: GAMLATH RALLAGE KUMITHA DAMSANA SOMARATHNE
Description වෙසක් සිතුවිලි - කුමිත සෝමරත්න
Upload Date: 2021-06-12
Upload Time: 19:34:37
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Lip
Upload Date: 2021-06-06
Upload Time: 20:16:01
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description T-shirt design
Upload Date: 2021-06-06
Upload Time: 20:12:22
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description T shirt design
Upload Date: 2021-06-06
Upload Time: 20:10:34
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Photo frame art
Upload Date: 2021-06-06
Upload Time: 20:09:13
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Portrait
Upload Date: 2021-06-06
Upload Time: 20:05:15
Share on Facebook
Student Name: Nemasha Ileperuma
Description Name design
Upload Date: 2021-06-06
Upload Time: 20:04:08
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook
Student Name:
Description
Upload Date: 0000-00-00
Upload Time: 00:00:00
Share on Facebook