බිත්ති පත්තරේ

Back

කවි

01. Thun sarane kavi
02. Paru kavi
03. Pan nelime kavi
04. Eluwan kema
05. Ukusa wannama
06. Nelum osa gayana
07. Nelum gee
08. Gudu kavi
09. Gajaman putha
10. Raban kavi
11. Onchili kavi
12. Sabaragamu kavi
13. Pahatharata kavi